تبلیغات
وبلاگ تخصصی زمین شناسی - ویژگیهای پوسته ایران

طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


وبلاگ تخصصی زمین شناسی
دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 مرداد 1390 توسط سپهوند پور
http://t2.gstatic.com

نوع پوسته:

 

در ایران پوسته از دو نوع قاره ای و اقیانوسی است که یه صورت نوار و یا قطعات نامتجانس در کنار یکدیگر قرارگرفته اند. به عبارت دیگر پوسته ایران را مجموعه ای از خردقاره های (Micro-plates) یه هم پیوسته میدانند. در کل میتوان گفت که پوسته قاره ای سهم بیشتری دارد، به گونه ای که بخش اعظم پوسته از نوع قاره ای است و از حدود 20 میلیون سال پیش تا کنون ، در یک رژیم زمین ساختی فشاری ، ستبرشدگی و کوتاه شدگی بر آن تحمیل شده است.با این وجود، بستر دریای عمان از نوع پوسته اقیانوسی است که با سرعت 8/4 سانتی متر در سال به زیر مکران کشیده می شود. در بستر دریای خزر، یک پوسته قدیمی اقیانوسی وجود داردکه به صورت شیبدار به زیر بخش شمالی (البرز) کشیده شده است.

 

                                      

نوع پوسته:

در ایران پوسته از دو نوع قاره ای و اقیانوسی است که یه صورت نوار و یا قطعات نامتجانس در کنار یکدیگر قرارگرفته اند. به عبارت دیگر پوسته ایران را مجموعه ای از خردقاره های (Micro-plates) یه هم پیوسته میدانند. در کل میتوان گفت که پوسته قاره ای سهم بیشتری دارد، به گونه ای که بخش اعظم پوسته از نوع قاره ای است و از حدود 20 میلیون سال پیش تا کنون ، در یک رژیم زمین ساختی فشاری ، ستبرشدگی و کوتاه شدگی بر آن تحمیل شده است.با این وجود، بستر دریای عمان از نوع پوسته اقیانوسی است که با سرعت 8/4 سانتی متر در سال به زیر مکران کشیده می شود. در بستر دریای خزر، یک پوسته قدیمی اقیانوسی وجود داردکه به صورت شیبدار به زیر بخش شمالی (البرز) کشیده شده است.

ضخامت پوسته:

براساس نقشه گرانیسنجى موهو، تهیه شده توسط دهقانى و ماکریس (1983)در زیرراندگى اصلى زاگرس (زاگرس مرتفع)، بیهنجاریهاى ثقلى به حداقل (230 ± میلیگال) میرسد و در این ناحیه، پوسته ایران با  50 تا 55  کیلومتر ضخامت، بیشترین ستبرا را دارد. ولى، به سوى جنوب باختر، ناپیوستگى موهو در ژرفاى 40  کیلومتر است، از این رو به نظر میرسد که در زاگرس، پوسته از شمال خاور به جنوب باختر نازک میشود. اشنایدر و برزنجى (1986) نیز نشان دادند که در کمربند چینخورده زاگرس، ناپیوستگى موهو، به سمت شمال خاورى، حدود یک درجه شیب  دارد و  در ژرفاى  40 کیلومتر است. ولى، در نزدیکى راندگى اصلى زاگرس ناپیوستگى موهو 5 درجه شیب دارد و در ژرفاى 58-65کیلومتر است. در خاور ایران هم پوسته به نسبت ستبرى به ضخامت  40 تا 48  کیلومتر، قابل شناسایى است. در امتداد ساحل دریاى عمان پوسته با ستبراى 25 کیلومتر نازکترین بخش از پوسته ایران است. در مرز شمالى ایران به سمت دریاى خزر، رشته کوه‎‎هاى البرز ریشهاى نشان نمیدهد و ضخامتى کمتر از 35 کیلومتر دارد. از سوى دیگر، در فرونشستهاى لوت و کویر، پوسته قارهاى با ضخامت کمتر از 40  کیلومتر، در تعادل ایزوستازی است. در کمان ماگمایى ارومیه  بزمان، ضخامت پوسته  45 تا 50  کیلومتر است و در جنوب باخترى زون سنندج سیرجان ضخامت پوسته به حدود 60  کیلومتر میرسد. دادههاى گوناگون نشان میدهند که میانگین ستبراى پوسته قارهاى در ایران، حدود 40  کیلومتر است .

ایزوستازی پوسته:

نقشه بیهنجارى همایستایى ایران که بر پایه انگاره تعدیل شده آیرى Airy hypothesis  تهیه شده است نشان میدهد که چگالى بلندیها 67/2، چگالى میانگین پوسته 75/2، چگالى ریشه کوهها 85/2، چگالى گوشته بالایى 35/3  گرم بر سانتیمتر  مکعب و ضخامت عادى پوسته  30 کیلومتر است (دهقانى و ماکریس، 1983).در نواحى بزرگى از ایران همچون لوت، فرونشستهاى کویر و همچنین رشته کوههاى خـاور ایران و بخش وسیعـى از کوهزاگرس، بیهنجاریهـاى همایستایى بین صفــر تا 10± میلیگال و حاکى از تعادل همایستایى کامل این مناطق است. در نواحى بزرگى از ایران همچون لوت، فرونشستهاى کویر و همچنین رشته کوههاى خـاور ایران و بخش وسیعـى از کوهزاگرس، بیهنجاریهـاى همایستایى بین صفــر تا 10±  میلیگال و حاکى از تعادل همایستایى کامل این مناطق است.


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک